Op de activiteiten van ons kantoor is de Wet Financieel Toezicht van toepassing. Eén van de eisen die uit deze wet volgt, is dat wij je tijdig informeren over wie wij zijn en hoe wij werken.

Informatie over onze dienstverlening

Wij maken graag heldere afspraken met je over onze dienstverlening en de bijbehorende kosten. In deze brochure lees je daar meer over. Wij gaan hierbij verder dan de informatie die we je op grond van de Wet op het financieel toezicht moeten verstrekken. Wij geven je graag aanvullende informatie over onze dienstverlening zodat je een goed totaalbeeld krijgt. Heb je hier vragen over, stel ze ons dan gerust!

Naam en adres

Onze gegevens luiden:
Verzekeringen24 B.V.
Veursestraatweg 98, 2265 CG Leidschendam
Postbus 260, 2260 AG Leidschendam Telefoon : 085-1307050
E-mail : info@verzekeringen24.com
Website : www.verzekeringen24.com
AFM-nummer: 12011279
KvK-nummer: 76049280

Wie zijn wij:

Wij zijn Verzekeringen24, een adviesbedrijf op het gebied van risicobeheer, schade en inkomensverzekeringen. De cliënt staat centraal. Wij adviseren onze cliënten door actief risicomanagement.

Registratie AFM

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder vergunningnummer: 12011279. Op grond van deze vergunning mogen wij de volgende activiteiten verrichten: Adviseren en bemiddelen in:
• particuliere schadeverzekeringen
• zakelijke schadeverzekeringen
• inkomensverzekeringen
• zorgverzekeringen
• vermogensopbouwende producten • hypothecair krediet
• consumptief krediet
• spaarrekeningen

Aard van onze dienstverlening

Binnen het kader van onze vergunning kunnen wij je op de volgende manieren van dienst zijn:
1. Wij kunnen je inzicht geven in jouw huidige situatie als het gaat om het afdekken van bepaalde risico’s.
2. Wanneer je in grote lijnen weet wat voor soort financieel product je zoekt, kunnen wij je helpen bij het vergelijken en selecteren van de beste optie binnen de met ons samenwerkende verzekeraars.
3. Wij kunnen op jouw verzoek klankborden over jouw ideeën van een financieel product.
4. Wij kunnen je coachen bij het vormen van een beeld van de mogelijkheden voor het verzekeren van bepaalde risico’s. 5. Wij kunnen je een compleet advies geven over een financieel product en begeleiden bij het afsluiten van een passende oplossing, waarbij onze dienstverlening in principe stopt op het moment dat het betreffende product is afgesloten.
6. Wij kunnen het volledig beheer van financiële producten voor je verzorgen: advies, afsluiten en begeleiding na het tot stand komen van een financieel product. Bij het laatste kan je bijvoorbeeld denken aan een mogelijk tussentijds advies tot aanpassing van het afgesloten product, of aan het in behandeling nemen van een schade.

Vakbekwaamheid

De kwaliteit van onze dienstverlening is voor een groot deel gebaseerd op de kwaliteit van onze medewerkers. Daarom wordt hier continue in geïnvesteerd. Naast hun jarenlange ervaring hebben onze medewerkers veel theoretische kennis opgedaan. Zo zijn medewerkers van ons kantoor in het bezit van de hoogste algemene verzekeringsdiploma’s. Deze kennis wordt, zeker in deze veranderende tijd, door zowel in- als externe opleidingen up-to-date gehouden.

Klachten over de uitvoering van onze dienstverlening

Uiteraard doen wij ons best je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Als je echter niet tevreden bent, vragen wij je dit ons direct te laten weten. Wij doen dan ons uiterste best om jouw klacht zo snel mogelijk te verhelpen. Mocht je menen dat wij niet adequaat op jouw klacht hebben gereageerd, dan kan jij je wenden tot: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

(Kifid) Postbus 93257 2509 AG Den Haag Tel. 070 – 333 8 999 www.kifid.nl. Ons kantoor is bij het Kifid aangesloten onder nummer 300.007520.

Welke verzekeraars betrekken wij in ons advies:

Nederland telt meer dan 200 verzekeraars. Op basis van onze vakkennis en ervaringen maken wij hieruit periodiek een selectie. Met dit beperkt aantal verzekeraars of banken doen wij zaken. Dit betekent dat wij een ongebonden selectieve bemiddelaar zijn. Bij deze maatschappijen kijken wij welk product goed past bij jouw specifieke wensen. Wij betrekken hierbij niet de offertes van andere verzekeraars waar wij geen zaken mee doen. Onze onafhankelijkheid laat onverlet dat wij in een aantal gevallen (bijvoorbeeld bij collectiviteiten of mantelovereenkomsten) de producten onderbrengen bij het aan ons gelieerde volmachtbedrijf SuperGarant Assuradeuren B.V. Hier zijn samen met de volmachtgevers van SuperGarant Assuradeuren B.V. specifieke producten ontwikkeld. Hierdoor zijn wij in staat om je, zowel qua voorwaarden en premie, een goede en aantrekkelijke aanbieding te doen.

Relatie met verzekeraars:

ASR Nederland N.V. heeft een belang in Verzekeringen24. Ondanks dit werken wij volledig zelfstandig en onafhankelijk. Er zijn geen productieverplichtingen afgesproken met a.s.r of andere verzekeraars. Verzekeringen24 zal je daarom een onafhankelijk advies kunnen geven over de verzekeringsproducten die je via ons kantoor kan afsluiten

Hoe worden wij beloond?

De vergoeding die wij voor onze dienstverlening rekenen, komt op verschillende manieren tot stand. Wij ontvangen de vergoeding van de financiële instelling en/of wij brengen rechtstreeks bij jou een bedrag in rekening.
Niet-complexe producten:
Bij het tot stand komen van niet-complexe producten (zoals bijvoorbeeld schadeverzekeringen) kunnen en mogen we nog provisie ontvangen. Wij ontvangen van de financiële instelling waar jouw contract gesloten is een kostenvergoeding die onderdeel vormt van de premie die bij jou in rekening wordt gebracht. Indien er extra diensten aan je worden geleverd waarvoor rechtstreeks kosten bij je in rekening worden gebracht, informeren wij je hierover vooraf. Het is ook mogelijk bij niet-complexe producten om op factuurbasis te werken. Ook een combinatie van beide vormen van betaling is mogelijk.
Complexe producten:
Bij het tot stand komen van een nieuw complex product (zoals bijvoorbeeld de levens- of arbeidsongeschiktheid- verzekeringen en hypotheken) werken wij uitsluitend op factuur basis. Voordat wij aan de opdracht beginnen, maken wij een inschatting van zowel de inhoud van de dienstverlening, als de kosten die hiermee gemoeid zijn. Op het moment dat de kosten meer dan 10% van het afgesproken bedrag overschrijden stellen wij je hiervan op de hoogte. In voorkomende gevallen is het ook mogelijk een afspraak op basis van een vaste fee te maken. Daarnaast vragen we abonnementskosten om o.a. jouw polis te beheren.
Transparantie:
Je krijgt altijd vooraf duidelijkheid over de hoogte van de vergoeding die wij jou door middel van een factuur in rekening brengen. De dienstverlening kan uit 3 onderdelen bestaan, namelijk: advies, bemiddeling en beheer. Afhankelijk van de gemaakte afspraken krijg je een factuur nadat het traject is afgerond, of ontvang je tussentijds deelfacturen. Afhankelijk van de dienstverlening worden de kosten vastgelegd in een overeenkomst.

Wat verwachten wij van je?

Om ons werk goed te kunnen doen in overeenstemming met jouw verwachtingen en de gemaakte afspraken, vragen wij je ons tijdig en volledig te informeren over alle zaken die hiervoor van belang zijn. Het gaat in het bijzonder om wijzigingen in jouw persoonlijke of samenlevingssituatie en om veranderingen in jouw inkomens- en arbeidssituatie. Bij de opmaak van een polis of offerte wordt gebruik gemaakt van de informatie die je aan ons verstrekt, al dan niet door middel van een aanvraagformulier. Ondanks dat wij de stukken zeer zorgvuldig controleren op fouten, verwachten wij van jou toch een controle van de gegevens op de ontvangen documenten. Het is ook belangrijk dat je ons zo snel mogelijk informeert over een schade waarvoor je een beroep wilt doen op de afgesloten verzekering. Op dat moment kunnen wij namelijk direct maatregelen nemen om jouw belangen veilig te stellen. Ook gebeurtenissen die tot schade of aanspraken kunnen leiden willen wij graag van je weten. Soms is het van belang die al vroeg aan de verzekeringsmaatschappij te melden. Wij kunnen je ook daarover adviseren als je het ons laat weten.

Beëindiging relatie

Wanneer je de relatie met ons wilt beëindigen, kan je de verzekeringen per eerstkomende contract vervaldatum opzeggen of tussentijds overschrijven naar een ander intermediair. Hierbij moet de daarvoor geldende opzegtermijn in acht worden genomen. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met je te beëindigen. Na beëindiging eindigt uiteraard onze zorgplicht. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringsovereenkomsten in stand blijven.

Jouw persoonsgegevens

Om je goed te kunnen adviseren welke financiële producten bij jouw situatie passen, gaan wij met jou in gesprek. In dit gesprek stellen wij je verschillende vragen. Deze vragen hebben betrekking op jouw kennis van en ervaring met financiële diensten, jouw financiële situatie, zoals inkomen, uitgaven en vermogen, jouw wensen en behoeften voor zover relevant voor het financiële advies en jouw bereidheid om bepaalde risico’s zelf te dragen, dan wel jouw wens om deze juist af te dekken, bijvoorbeeld door middel van een verzekering.

Wij gaan zorgvuldig met jouw gegevens om

Met de gegevens die wij van je ontvangen, gaan wij zorgvuldig om. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegde derden kennis kunnen nemen van deze gegevens. In ons privacyreglement vind je een uitgebreide beschrijving hoe wij dit waarborgen. Onderstaand lees je een korte inhoudelijke beschrijving van de belangrijkste onderwerpen uit dit reglement. Hoe gebruiken wij de van jou ontvangen gegevens? Wij gebruiken de gegevens die wij van je krijgen om een analyse van jouw financiële situatie te maken. Hieruit volgt dan ons advies over welke maatregelen je kunt nemen om de door jou gewenste financiële zekerheid te realiseren. Dat kan betrekking hebben op het verzekeren van bepaalde risico’s of het verkrijgen van een financiering.

Zowel in het kader van het opstellen van dit advies als wanneer je ons vraagt onderdelen van dit advies uit te voeren, kan het voorkomen dat wij contact moeten zoeken met verzekeraars, geldverstrekkers, expertisebureaus, arbeidsdeskundigen en anderen die relevant zijn bij de uitvoering van de voor jou te realiseren financiële zekerheid. Bij verzekeraars en geldverstrekkers gaat het dan om de informatie die zij nodig hebben om te kunnen bepalen of en zo ja onder welke condities zij aan jou een offerte willen uitbrengen voor een verzekering of krediet.

Bij expertisebureaus gaat het om gegevens die nodig zijn om de waarde van jouw pand of andere bezittingen te kunnen taxeren. Bij arbeidsdeskundigen gaat het om jouw contactgegevens, zodat de arbeidsdeskundige in het kader van een aanvraag van een arbeidsongeschiktheidsverzekering contact met je kan zoeken. Wij geven de van jou ontvangen persoonsgegevens alleen aan derden door wanneer dat nodig is om een bepaald onderdeel van jouw opdracht uit te voeren. Wij geven daarbij alleen die gegevens door die deze derden ook echt nodig hebben om de door ons gevraagde werkzaamheden voor je uit te voeren.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij bewaren de gegevens niet langer dan nodig om de opgedragen werkzaamheden voor je uit te voeren. Uiterlijk zeven jaar nadat de verzekeringen en/of kredieten die wij voor je tot stand hebben gebracht zijn geëindigd, vernietigen wij de persoonsgegevens die wij van je in dit kader hebben ontvangen. In bijzondere situaties zijn wij wettelijk verplicht een afwijkend bewaartermijn aan te houden.

Wat zijn jouw rechten?

Jij bent onze klant. Dus je heeft het recht om te bepalen welke gegevens wij van je wij wel of niet ontvangen. Maar daarnaast heb je nog andere rechten. Wij vatten deze hieronder samen.

  1. Je mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van je hebben. Dit overzicht verstrekken wij kosteloos.
  2. Wanneer je meent, dat wij bepaalde gegevens over je onjuist in onze administratie hebben verwerkt, dan kan je om correctie vragen. Wij stellen dit zeer op prijs, omdat wij uiteraard alleen ons werk goed kunnen doen, wanneer de gegevens waarmee wij voor je werken correct zijn.
  3. Indien je niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd, dan kan je ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. Uiteraard voldoen wij in dat geval aan jouw verzoek.
  4. Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van jou ontvangen gegevens gebruiken. Mocht je op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld dat wij bepaalde gegevens niet aan een bepaalde organisatie mogen doorgeven, dan kan je ons dit laten weten. Ook aan dit verzoek zullen wij dan uiteraard voldoen.
  5. Indien je dat wenst, kunt u ons vragen jouw gegevens door te zenden aan een derde. Bijvoorbeeld jouw accountant, advocaat of bank. Na ontvangst van jouw verzoek zullen wij zo spoedig mogelijk jouw verzoek uitvoeren.
  6. Wanneer wij van derden persoonlijke informatie over je ontvangen, bijvoorbeeld van jouw verzekeraar, accountant, bank of andere financieel adviseurs dan informeren wij je over de bron waaruit wij deze informatie hebben ontvangen.

Wat is de situatie wanneer je ons bepaalde informatie niet geeft, of ons beperkt in het gebruik daarvan?

Het opstellen van een goed financieel advies kan je vergelijken met het maken van een puzzel. Er zijn vele, afzonderlijke stukjes die bij het begin van onze werkzaamheden allemaal door elkaar liggen. Hebben wij alle stukjes tot onze beschikking, dan slagen wij er bijna altijd in om de puzzel op te lossen en je een compleet beeld te schetsen. Maar wanneer je ons bepaalde informatie niet wenst te verstrekken of ons beperkingen oplegt in het gebruik hiervan, dan missen wij een of meerdere “stukjes” van de puzzel. Soms is dat niet onoverkomelijk om je toch een bepaald eindplaatje te kunnen schetsen. Wij zullen je er dan wel op wijzen, dat in dit advies bepaalde gaten kunnen zitten omdat wij niet over alle informatie konden beschikken en wat de consequenties hiervan voor jou kunnen zijn. Missen wij te veel informatie, dan kunnen wij geen verantwoord advies opstellen en zullen wij je mededelen dat wij onze werkzaamheden voor je niet kunnen uitvoeren.

Klachten over de wijze waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan

Zoals hierboven aangegeven, proberen wij zo zorgvuldig mogelijk met jouw persoonsgegevens om te gaan. Heb je vragen over de wijze waarop binnen ons kantoor wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem hierover contact met ons op. (privacy@verzekeringen24.com). Wij zullen dan ons best doen om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Mocht je klachten hebben over de wijze waarop ons kantoor met jouw persoonsgegevens is omgegaan, dan spreken wij de wens uit dat je hierover contact opneemt met de directie van ons kantoor. Wij beloven je dat deze klacht onze aandacht krijgt. Mocht je toch van mening blijven, dat wij niet zorgvuldig genoeg met jouw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Natuurlijk is er nog veel meer te vertellen

Wij hopen dat je een beeld hebt gekregen van wat wij voor je kunnen betekenen. Natuurlijk is dat veel meer dan je in deze brochure heeft kunnen lezen. Stel ons daarom gerust jouw vragen. Wil je meer weten of wat wij voor je kunnen doen of hoe wij werken? Wij vertellen het je graag in een persoonlijk gesprek.

Verzekeringen24 B.V.
Veursestraatweg 98, 2265 CG Leidschendam
Postbus 260, 2260 AG Leidschendam
(085) 130 70 50
info@verzekeringen24.com
www.verzekeringen24.com