1. Algemeen

Artikel 1.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Verzekeringen24 BV en zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders en/of vennoten van Verzekeringen24 BV en alle voor haar werkzame personen.

Artikel 1.2
De wederpartij van Verzekeringen24 BV is degene aan wie Verzekeringen24 BV enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten. Dit kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijk persoon zijn en wordt hierna aangeduid als ‘Opdrachtgever’.

Artikel 1.3
Opdrachtgever is verplicht naar beste weten alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van het onderzoek of adviesopdracht te verstrekken.

Artikel 1.4
Verzekeringen24 BV voert haar overeenkomsten steeds met zorg uit op een wijze waarop zij, gelet op haar deskundigheid, vakmanschap en ervaring het gewenste resultaat verwacht. Verzekeringen24 BV zal zich inspannen het door Opdrachtgever gewenste resultaat te bereiken, doch garandeert niet dat dit resultaat wordt bereikt.

2. Toepasselijkheid

Artikel 2.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Verzekeringen24 BV gedane aanbiedingen, offertes en acceptaties daarvan en/of door Verzekeringen24 BV, al dan niet in opdracht, gesloten overeenkomsten waarbij Verzekeringen24 BV zich verplicht tot het leveren van diensten of het uitvoeren van een opdracht.

Artikel 2.2
Aanvullingen op en afwijkingen van deze algemene voorwaarden binden Verzekeringen24 BV slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Verzekeringen24 BV en de opdrachtgever zijn overeengekomen.

3. Offertes, aanbiedingen en advies

Artikel 3.1
Alle door Verzekeringen24 BV, in opdracht van de Opdrachtgever, bij financiële ondernemingen aangevraagde offertes en gedane aanbiedingen, welke aan Opdrachtgever zijn gepresenteerd zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de desbetreffende aanbieder.

Artikel 3.2
Aan door Verzekeringen24 BV ten behoeve van Opdrachtgever gemaakte berekeningen met betrekking tot de kosten van een financieel product en de doorwerking daarvan in de maandlasten van Opdrachtgever, kan deze geen rechten ontlenen. Deze dienen in dat stadium als voorlopig en indicatief te worden beschouwd en kunnen onderhevig zijn aan tussentijdse rente- en premiewijzigingen. Pas wanneer een financiële instelling een offerte heeft uitgebracht, welke door Opdrachtgever is geaccepteerd, kan Verzekeringen24 BV een definitieve berekening van de maandlasten verschaffen.

Artikel 3.3
De door Verzekeringen24 BV aan Opdrachtgever verstrekte adviezen zijn moment opnames en zijn gebaseerd op de op dat moment geldende wet- en regelgeving.

4. Communicatie

Artikel 4.1
Tot het moment dat Opdrachtgever een adreswijziging schriftelijk aan Verzekeringen24 BV heeft bekendgemaakt, mag deze erop vertrouwen dat Opdrachtgever bereikbaar is op het door hem bij aanvang van de opdracht opgegeven adres, waaronder begrepen diens e-mailadres.

Artikel 4.2
In het geval Opdrachtgever enig digitaal bericht aan Verzekeringen24 BV heeft verzonden mag hij er pas op vertrouwen dat dit bericht Verzekeringen24 BV heeft bereikt indien hij een bevestiging daarvan, niet zijnde een automatische ontvangstbevestiging, heeft ontvangen.

Artikel 4.3
Algemene, al dan niet op Internet, al dan niet op aanvraag van Opdrachtgever, door Verzekeringen24 BV verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door Verzekeringen24 BV gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte Opdracht, behoudens voor zover uit een uitdrukkelijke schriftelijke mededeling van Verzekeringen24 BV het tegendeel blijkt en/of het een op de persoonlijke situatie van Opdrachtgever toegespitst advies betreft.

5. Inschakeling derden

Artikel 5.1
Het is Verzekeringen24 BV toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht, indien Verzekeringen24 BV dat nodig acht, gebruik te maken van deskundige derden. Met de inschakeling van deze derden gemoeide kosten worden doorbelast aan Opdrachtgever. Voor zover Verzekeringen24 BV bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht gebruik maakt van door externe adviseurs opgestelde adviezen, waaronder begrepen adviezen van accountants, advocaten, fiscalisten etc., zal zij daarbij indien mogelijk tevoren overleg plegen met Opdrachtgever en bij de selectie van de betreffende derde de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Verzekeringen24 BV is niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van deze externe adviseurs.

6. Verplichtingen Opdrachtgever

Artikel 6.1
Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Verzekeringen24 BV die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht.

Artikel 6.2
Hieronder dient in ieder geval, doch niet uitsluitend, te worden begrepen een situatie waarin er zodanige veranderingen optreden in de gezinssamenstelling, het inkomen of de vermogenssituatie van Opdrachtgever, dat Verzekeringen24 BV haar adviezen daaraan zou moeten aanpassen of dat reeds afgesloten financiële producten mogelijk niet meer toereikend zijn.

Artikel 6.3
Indien de voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken aan Verzekeringen24 BV ter beschikking zijn gesteld, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is Verzekeringen24 BV bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en/of de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De consequenties van deze opschorting en/of beëindiging zijn volledig voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 6.4
Opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan Verzekeringen24 BV verschafte informatie.

7. Honorarium en betaling

Artikel 7.1
Het voor haar dienstverlening aan Verzekeringen24 BV toekomende honorarium kan begrepen zijn in de aan Opdrachtgever door de financiële onderneming(en) in rekening te brengen bedragen of er kan een, rechtstreeks door Verzekeringen24 BV aan Opdrachtgever in rekening te brengen, uurtarief of vast honorarium worden overeengekomen. Partijen maken hierover altijd voorafgaand aan de dienstverlening van Verzekeringen24 BV en op voorhand schriftelijk vastgelegde afspraken.

Artikel 7.2
Verzekeringen24 BV is gerechtigd iedere (deel)levering van diensten en/of goederen afzonderlijk te factureren. De wederpartij is verplicht de factuur zonder korting of compensatie binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen, hetzij ten kantore van Verzekeringen24 BV, hetzij door storting op een door Verzekeringen24 BV aan te wijzen bank of postrekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7.3
Indien de wederpartij na de overeengekomen termijn niet heeft betaald of anderszins niet aan zijn verplichtingen voldoet, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Alle vorderingen zijn dan terstond opeisbaar.

Artikel 7.4
Betaalt de wederpartij niet op het overeengekomen tijdstip, dan is hij over het onbetaald gebleven bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien Opdrachtgever ook na ingebrekestelling het openstaande bedrag niet voldoet, is hij tevens buitengerechtelijk incassokosten verschuldigd, waarvan de hoogte wordt vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van € 250,-.

Artikel 7.5
In geval van te late betaling komt een voor Verzekeringen24 BV nadelig koersverschil voor rekening van Opdrachtgever. Peildata zijn de vervaldatum van de factuur en de datum waarop betaald wordt.

Artikel 7.6
Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan Opdrachtgever doorberekend.

8. Wijziging van opdracht, c.q. meerwerk

Artikel 8.1
Opdrachtgever aanvaardt, dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen dat de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of daaruit voortvloeiende werkzaamheden wordt uitgebreid of gewijzigd.

Artikel 8.2
Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal Verzekeringen24 BV dit Opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk melden. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan Opdrachtgever separaat worden bevestigd en als zodanig in rekening worden gebracht.

9. Aansprakelijkheid

Artikel 9.1
De aansprakelijkheid van Verzekeringen24 BV alsmede van haar bestuurders, haar in dienstverband werkzaam zijnde werknemers en de door Verzekeringen24 BV bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Verzekeringen24 BV wordt uitgekeerd, inclusief het door Verzekeringen24 BV te dragen eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de door Verzekeringen24 BV afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.

Artikel 9.2
In het geval de in artikel 9.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Verzekeringen24 BV in een specifiek geval geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid van Verzekeringen24 BV alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Verzekeringen24 BV bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen beperkt tot maximaal het totaal van het, ter zake van de opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt, het aan Opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium of de door Verzekeringen24 BV ter zake ontvangen provisie. Voorts is de aansprakelijkheid van Verzekeringen24 BV beperkt tot de directe schade van Opdrachtgever , zodat indirecte schade, waaronder begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, gederfde winst e.d. niet voor vergoeding in aanmerking komt.

Artikel 9.3
De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de door Verzekeringen24 BV voor Opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

Artikel 9.4
Verzekeringen24 BV is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door Verzekeringen24 BV gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door Verzekeringen24 BV kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computer programmatuur.

Artikel 9.5
Verzekeringen24 BV is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door Opdrachtgever aan Verzekeringen24 BV verzonden (e-mail) berichten Verzekeringen24 BV niet (tijdig) hebben bereikt.

Artikel 9.6
Verzekeringen24 BV is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat Opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies en/of renten voor door hem, na bemiddeling van Verzekeringen24 BV, afgesloten financiële producten, niet tijdig heeft voldaan.

10. Overmacht

Artikel 10.1
Verzekeringen24 BV is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor Verzekeringen24 BV redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Verzekeringen24 BV ontstane veranderingen in de bij het aangaan van de overeenkomst van opdracht bestaande omstandigheden.

11. Diversen

Artikel 11.1
Door Opdrachtgever aan Verzekeringen24 BV verstrekte persoonsgegevens zullen door Verzekeringen24 BV niet worden gebruikt of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht of door haar aan Opdrachtgever te verzenden mailingen e.d., behoudens voor zover Verzekeringen24 BV op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.

Artikel 11.2
U hebt het recht om u af te melden voor nieuwsbrieven of persoonlijke aanbiedingen over onze producten
en diensten. In commerciële aanbiedingen vermelden wij altijd een afmeldmogelijkheid.

Artikel 11.3
Klachten met betrekking tot door Verzekeringen24 BV verrichte werkzaamheden of de hoogte van de door haar in rekening gebrachte bedragen, dienen, op straffe van verval van recht, schriftelijk en binnen 60 dagen nadat Opdrachtgever de stukken, informatie of factuur waarop de klacht betrekking heeft, heeft ontvangen dan wel redelijkerwijze kennis had kunnen nemen van de door hem geconstateerde tekortkoming in de prestatie van Verzekeringen24 BV, te worden ingediend bij Verzekeringen24 BV. Het indienen van een klacht schort nimmer de betalingsverplichtingen van opdrachtgever op.

Artikel 11.4
Verzekeringen24 BV heeft (onder de naam SuperGarant) een aansluiting bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) onder nummer 300.007520. Een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kan ter keuze van Opdrachtgever voor bindend advies worden voorgelegd aan hetzij de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, hetzij de burgerlijke rechter.

Artikel 11.5
Verzekeringen24 BV conformeert zich op voorhand aan een door de Geschillen commissie Financiële Dienstverlening te geven bindend advies, voor zover het belang van het voorgelegde geschil een bedrag van € 25.000,= (zegge en schrijven vijfentwintigduizend euro) niet te boven gaat. Indien het betreffende geschil genoemd geldelijk belang te boven gaat, heeft Verzekeringen24 BV de mogelijkheid om niet mee te werken aan een bindend advies.

Artikel 11.6
Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de des betreffende Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook in verband met door Verzekeringen24 BV verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval twee jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 11.7
Op alle door Verzekeringen24 BV uitgebrachte aanbiedingen en offertes alsmede de door haar gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing

Artikel 11.8
In het geval de inhoud van schriftelijk tussen Verzekeringen24 BV en Opdrachtgever gemaakte afspraken, afwijkt van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, prevaleren de schriftelijk gemaakte afspraken.

Artikel 11.9
Verzekeringen24 BV is te allen tijde bevoegd wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. Deze treden in werking op het daarvoor aangekondigde tijdstip. Alle door Verzekeringen24 BV uit te voeren opdrachten of werkzaamheden vinden plaats op basis van de voorwaarden zoals deze bij de totstandkoming van de overeenkomst golden.